Kniha Mormonova – pravdy, které mohou požehnat vašemu životu

Zlaté desky

Kniha Mormonova obsahuje záznam Božího jednání s Jeho lidem na dávném americkém kontinentě. První dvě knihy v Knize Mormonově – 1. Nefi a 2. Nefi – napsal převážně dávný prorok jménem Nefi. Nefiovy spisy v Knize Mormonově vyprávějí o jeho životě a rodině. Nefi a jeho rodina byli dávní Izraelité, kteří kolem roku 600 př. Kr. uprchli do Ameriky.

Nefi neměl snadný život – zakusil utrpení, když jeho rodina opustila svůj domov a majetek nebo když se ho jeho starší bratři snažili zabít, mnoho let putoval pustinou, statečně snášel nebezpečnou plavbu přes oceán a usadil se na americkém kontinentu. (Viz 1. Nefi2. Nefi.) Avšak navzdory těžkostem, kterým Nefi čelil, jeho víra v Boha zůstala pevná a neochvějná. Čtěte dál, chcete-li se seznámit s několika Nefiovými naukami, které jsou stejně platné dnes jako před stovkami let.

Nefiovo ponaučení z Knihy Mormonovy č. 1 – mějte víru v Boha

V dnešní době mají mnozí lidé problém věřit v Boha, protože nerozumějí některým věcem týkajícím se Boha nebo ohledně Něj mají nezodpovězené otázky. Nefi je autorem těchto slov v Knize Mormonově: „Vím, že Bůh miluje své děti; nicméně neznám význam všech věcí.“ (1. Nefi 11:17.) Z Nefiova svědectví se dozvídáme, že můžeme poznat, že Bůh existuje a že nás miluje, i když nerozumíme všemu ohledně Něj nebo občas nechápeme nespravedlivý svět kolem sebe.

Nefiovo ponaučení z Knihy Mormonovy č. 2 – věřte v Ježíše Krista

Kniha Mormonova svědčí o Ježíši Kristu. Nefi, podobně jako ostatní proroci v Knize Mormonově, hlásal, že je důležité věřit v Ježíše Krista: „A my mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých.“ (2. Nefi 25:26.) Svatí posledních dnů jsou vděčni za svědectví o Ježíši Kristu, která se v Knize Mormonově nacházejí, a věří, že pečlivé studium Knihy Mormonovy může všem lidem pomoci poznat Spasitele lépe a přiblížit se Mu.

Nefiovo ponaučení z Knihy Mormonovy č. 3 – věřte v Boží lásku ke všem lidem

Nefiovy spisy obsahují mocné poselství týkající se toho, že Bůh miluje všechny své děti. Nefi například napsal: „Vizte, přikázal Pán někomu, aby se nepodílel na dobrotivosti jeho? Vizte, pravím vám: Nikoli; ale všichni lidé mají onu výsadu, jeden jako druhý, a žádnému není zakázáno.“ (2. Nefi 26:28, viz také verše 32–33.) Kristus i dnes dál zve všechny lidi, aby přišli k Němu. President Dieter F. Uchtdorf, vedoucí představitel Svatých posledních dnů, řekl: „Často, když myslím na Spasitele, si Ho představuji s nataženýma rukama – ochotného utěšit, uzdravit, požehnat a projevit lásku. … To dělal během svého smrtelného života; a přesně to by dělal i dnes, kdyby tu žil s námi.“ („Vy jste moje ruce“, Liahona, květen 2010, 68.) Mnozí Svatí posledních dnů po celém světě se snaží následovat Spasitelův příklad tím, že nabízejí druhým pomocnou ruku skrze láskyplnou službu.

Kniha Mormonova obsahuje slova mnoha proroků, včetně proroka jménem Nefi. Zjistěte, jak vám Nefiovy spisy mohou požehnat i v dnešní době.

Nefiovo ponaučení z Knihy Mormonovy č. 4 – dodržujte Boží přikázání

Nefi byl vynikajícím příkladem v dodržování Božích přikázání i tehdy, kdy bylo zdánlivě nemožné je dodržovat. (Viz 1. Nefi 3–4.) V Knize Mormonově Nefi napsal: „Půjdu a učiním věci, které přikázal Pán, neboť vím, že Pán nedává dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro ně připravil cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim přikazuje.“ (1. Nefi 3:7.) Jeho příklad nám může dodat sebedůvěru, že Pán pomůže i nám, pokud se Ho budeme snažit následovat, a že po nás nebude nikdy požadovat něco více, než co s Jeho pomocí dokážeme zvládnout.

Nefiovo ponaučení z Knihy Mormonovy č. 5 – mějte naději a kráčejte kupředu

Nefi na konci svého záznamu povzbudil čtenáře inspirujícím poselstvím naděje a lásky k druhým. Napsal: „Pročež, musíte se tlačiti kupředu se stálostí v Kristu, majíce dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež, budete-li se tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově, a vytrváte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti život věčný.“ (2. Nefi 31:20.) Nefiova slova dodávají povzbuzení, které je stejně tak potřebné v dnešní době jako v době, kdy je Nefi napsal. Učí nás tomu, jak důležitá je naděje a vytrvalost, bez ohledu na to, co se děje ve světě kolem nás.

Získejte další informace

O Ježíši Kristu svědčili kromě Nefiho i mnozí další proroci v Knize Mormonově. Chcete-li se dozvědět více o Knize Mormonově nebo požádat o bezplatný výtisk této knihy, navštivte stránky pojdtekekristu.org.