Kniha Mormonova – výzva ke studiu na 21 dnů

Přibližte se ke Kristu za 21 dní.

Zjistěte, jak vás Kniha Mormonova může přivést blíže k Ježíši Kristu

1. Nefi 3:7

A stalo se, že já, Nefi, jsem řekl svému otci: Půjdu a učiním věci, které přikázal Pán, neboť vím, že Pán nedává dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro ně připravil cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim přikazuje.

Alma 37:44

Neboť viz, je stejně snadné dbáti slova Kristova, jež ti bude ukazovati přímý směr k věčné blaženosti, jako bylo snadné pro naše otce dbáti tohoto kompasu, který jim ukazoval přímý směr do zaslíbené země.

Alma 32:28

Nyní, přirovnáme slovo k seménku. Nyní, jestliže dopřejete místa, aby v srdci vašem mohlo býti zasazeno seménko, vizte, je-li to pravé seménko neboli dobré seménko, nevypudíte-li je nevírou svou, takže nebudete odporovati Duchu Páně, vizte, počne v prsou vašich bobtnati; a když ucítíte tyto pohyby, jak bobtná, počnete si říkati – Musí nezbytně býti, že to je dobré seménko, neboli ono slovo je dobré, neboť počíná rozšiřovati duši mou; ano, počíná osvěcovati porozumění mé, ano, počíná mi býti lahodným.

Mosiáš 2:41

A nadto, přál bych si, abyste zvážili požehnaný a šťastný stav těch, kteří zachovávají přikázání Boží. Neboť vizte, ti jsou požehnaní ve všech věcech, jak v časných, tak v duchovních; a vytrvají-li věrně do konce, budou přijati v nebi, aby takto mohli přebývati s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Ó pomněte, pomněte, že tyto věci jsou pravdivé; neboť Pán Bůh to pravil.

Eter 12:27

A jestliže lidé přijdou ke mně, ukáži jim jejich slabost. Dávám lidem slabost, aby mohli býti pokorní; a milost má postačuje pro všechny, kteří se přede mnou pokoří; neboť pokoří-li se přede mnou a budou-li míti víru ve mne, pak učiním, že slabé věci se pro ně stanou silnými.

1. Nefi 17:13

A také budu v pustině vaším světlem; a budu před vámi připravovati cestu, pakliže budete zachovávati má přikázání; pročež, nakolik budete zachovávati přikázání má, budete vedeni k zaslíbené zemi; a budete věděti, že to jsem já, kdo vás vede.