Kancelář při Evropské unii pořádá přednášku na téma boje s radikalizací

Kancelář při Evropské unii pořádá přednášku na téma boje s radikalizací
BRUSEL – 

25. února 2015 představil Dr. Brian Grim, předseda Nadace pro obchodní a náboženskou svobodu, nový mezináboženský přístup k boji s radikalizací v ohrožených komunitách. Na této přednášce, kterou pořádala Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii, se spolu setkali představitelé náboženských společností, neziskových organizací a občanských sdružení. Přednášku uvedl starší Timothy Dyches, druhý rádce v předsednictvu území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Brian Grim se v úvodu své přednášky podělil o osobní zkušenosti, které získal v Číně, Evropě, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Popsal, jak se vyvíjel jeho náhled na tuto záležitost po útoku na velvyslanectví Spojených států v Teheránu v roce 1979. V té době čelili íránští studenti ve Spojených státech nepřátelským projevům kvůli něčemu, čím se neprovinili, a on si uvědomil, že jedinou radikální odpovědí na radikalismus a nenávist je „radikální láska“. 

Podělil se rovněž o poznatky, které získal v rámci svého sociologického výzkumu, jež například uvádějí, že více než osm z deseti lidí na světě vyznává nějaké náboženství, a i mezi těmi 16 procenty obyvatel, u nichž tomu tak není, se najdou mnozí, kteří mají nějaké náboženské přesvědčení nebo se podílejí na určitých náboženských praktikách. Podle výsledků studií organizace Pew Research existují dva hlavní způsoby, jimiž dochází k omezování náboženské svobody: represemi ze strany vlády a nepřátelskými projevy ve společnosti.

V rámci podrobnějšího přiblížení dané iniciativy Dr. Grim vysvětlil, že radikalizace, obzvláště mezi mladými lidmi, kteří vyrostli v západních demokratických státech, je často zapříčiněna jejich přehlížením, chudobou, nezaměstnaností, nulovou perspektivou a nízkou úrovní vzdělání. V jádru iniciativy Dr. Grima je spolupráce čelných mezináboženských skupin, obchodních škol a vzdělávacích institucí na tom, aby přetvořily „plán soběstačnosti“ Svatých posledních dnů v nástroj, který budou moci používat a uplatňovat různé církve.

Tento plán bude prosazovat soběstačnost jako určitý životní styl a bude pomáhat lidem vědomě a aktivně usilovat o to, aby se postarali o potřeby sebe samotných a své rodiny. Program bude vycházet ze šesti oblastí vyrovnaného života, které jsou nastíněny v „plánu soběstačnosti“: vzdělání, zdraví, zaměstnání, domácí výroba a hospodaření, rodinné finance a duchovní síla. Duchem této iniciativy budou mezináboženské školicí týmy dobrovolníků jak z místních podniků, tak z náboženských společností. Obojí tvoří jedinečnou a nezbytnou složku programu, neboť je zapotřebí zapojit jak lidi se skutečným podnikatelským know-how, tak lidi různé víry a vyznání, aby bylo možné vytvořit reálné alternativy k radikálním scénářům, které bují v podmínkách izolace a zoufalství.

Přednášku uvedl starší Timothy Dyches, který se podělil o základní hodnoty Církví vytvořeného plánu soběstačnosti, jenž tvoří jádro iniciativy Dr. Grima. Tento plán celosvětově využívají Svatí posledních dnů z řad odborníků i dobrovolníků, aby umožnili lidem, kteří bojují s nedostatkem financí či nezaměstnaností, aby se stali soběstačnými a postarali se o sebe a svou rodinu. Uvedl: „Tento program byl skutečně vytvořen tak, aby dal lidem naději a touhu žít a prosperovat. Když jim toto není umožněno, dochází snáze k radikalizaci. Přáli bychom si, aby měli lepší alternativu, aby dostali šanci mít naději a touhu se rozvíjet a starat se o sebe a svou rodinu.“

Přejete-li si získat o této iniciativě více informací, můžete kontaktovat Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii na adrese EUOffice@ldschurch.org.

Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii v Bruselu v rámci Evropské unie spolupracuje a podporuje dialog se zainteresovanými osobami, včetně vedoucích činitelů, akademických, náboženských a politických představitelů zabývajících se svobodou náboženství či vyznání, humanitární pomocí, dobrovolnictvím a mládeží. Je rovněž členem Evropské platformy proti náboženské netoleranci a diskriminaci (EPRID) a sítě občanských organizací, včetně náboženských sdružení a sdružení nenáboženského charakteru, které mají za cíl přispívat ke společné celosvětové podpoře a ochraně svobody náboženství či vyznání a práva na ni, tak jak je definována v článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv.

Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii
Avenue des Arts 19, 1210 Brusel, Belgie
Kancelář: +32 2 21420 91
Mobil: +32 478 936 171
Fax: +32 2 21420 99