Jděte kupředu s vírou

Poselství územních vedoucích

Ježíš Kristus
Starší Daniel P. Hall, Územní sedmdesátník
Starší Daniel P. Hall, Anglie Územní sedmdesátník

„Máme-li v těchto velmi těžkých dobách přestát zkoušky, pokušení a obtíže, které nám přicházejí do cesty, a jednoho dne se vrátit domů k našemu Nebeskému Otci, je nezbytné, abychom šli kupředu s vírou.“[i]

Spasitel nám dává dokonalý příklad, jak jít kupředu s vírou. Když na Něj padla ohromná tíha Usmíření, volal ke svému otci: „Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se.“ V odpověď na Jeho modlitbu mu Nebeský Otec poslal anděla z nebe, aby ho posiloval.[ii] 

V tuto chvíli, kdy utrpení tížilo veškerou svou vahou a působilo, že Syn Boží trpěl v těle i v duchu a chvěl se bolestí,[iii] Ježíš neupustil od svého úkolu a nerozhodl se odložit, omezit nebo dokonce navždy zastavit úsilí, jež bylo vyžadováno. Ne, učinil pravý opak. „A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.“[iv]

Mít tento druh víry často stejně jako v Kristově případě vyžaduje úpěnlivou prosbu, abychom byli během naší zkoušky posíleni.[v] V rámci tohoto procesu se učíme uvést svou vůli do souladu s vůlí Boží,[vi] přijmout Krista jako pomocníka na naší cestě a důvěřovat Mu, že v Jeho vlastním čase vše dobře dopadne.

Marie byla svobodná sestra s pěti dětmi, která se potýkala s tím, aby dokázala finančně zabezpečit svou rodinu. Před lety přišla za mnou jakožto svým biskupem a hledala radu ohledně toho, jak by mohla více pomáhat druhým. Požádal jsem ji, aby přispívala více v rámci postní oběti. Učinila tak bez jediného slova nevole a měsíc po měsíci hlásila, jak Pán žehná její rodině finančně a jí samotné tím, že může pomáhat druhým. Službou druhým žila po celá desetiletí, dokud jí to zdraví dovolovalo. Dokonce i v nemoci Marie neustále telefonovala těm, kterým sloužila, a ptala se, jak se jim daří, povzbuzovala je a sdílela své svědectví. Vždy věřila, že vše dobře dopadne, a vždy se tak také stalo. Nikdy neopomněla zaplatit svůj desátek. Věrně četla písma a milovala službu jako vedoucí soucitné služby v Pomocném sdružení. Její život byl naplněný věrností.[vii] Marie nedávno odešla na druhou stranu, ale její víra stále žije v její rodině a v těch, kteří ji znali. Má touha jít kupředu s vírou díky ní vzrostla.

Náš milovaný prorok, president Russel M. Nelson, nás učil nejlépe, jak postupovat kupředu s vírou v Krista: „Když hovoříme o našich starých i nových chrámech, kéž každý z nás svými skutky projevuje, že jsme pravými učedníky Pána Ježíše Krista. Kéž pravidelně „renovujeme“ svůj život skrze víru a důvěru v Něj. Kéž každý den využíváme moc Jeho Usmíření prostřednictvím pokání. A kéž zasvětíme a znovuzasvětíme svůj život službě Bohu a Jeho dětem – na obou stranách závoje.“[viii]

Svědčím o tom, že kráčení kupředu s vírou je proces, kterým se stáváme takovými, jako jsou Nebeský otec a Jeho syn Ježíš Kristus. Vím, že když jdeme kupředu s vírou, Kristova nekonečná láska projevená v Jeho Usmíření nám dává mír, naději a ujištění, že vše dobře dopadne.

 


[i] Jít kupředu s vírou znamená vytrvat až do konce. Jak toho dosáhnout? Následováním příkladu Syna živého Boha – 2. Nefi 31:16

[ii] Lukáš 22:42–43

[iii] NaS 19:18

[iv] PJS Lukáš 22:44

[v] Mosiáš 24 učí, jak Alma a jeho lidé mocně volali k Bohu, aby je vysvobodil z rukou zlovolného kněze Amulona a jeho bratří. Pán vyslyšel jejich modlitby a posílil je, aby jim jejich břímě připadalo lehké. Nakonec byli zázračně vysvobozeni z poroby.

[vi] Viz Mosiáš 15:7, kde se učí, jak byla vůle Krista pohlcena ve vůli Otcově, a 2. Nefi 10:24, kde se učí, že bychom měli učinit totéž.

[vii] 1. Nefi 7:12 učí, jak nejlépe prokazovat víru v Boha… tím, že jsme mu věrní. To znamená, že děláme to, co od nás vyžaduje, s ochotným srdcem a myslí.

[viii] President Russel M. Nelson, Generální konference – duben 2019, Slovo závěrem