Jak se o Velikonocích zaměřit na Krista?

Marie Čaňková
Učitelka semináře

Ježíš Kristus

Velikonoce, stejně jako Vánoce, nejsou svátkem jediného dne. Vánocům předchází advent, Velikonocům „velikonoční týden“. Jsou to období, kdy se mnohem více než v jiných částech roku zaměřujeme na našeho Spasitele.

Tak jako se v adventu zaměřujeme na oslavu příchodu Spasitele na tuto zemi například čtením veršů z písem, které se týkají narození Ježíše Krista, během „velikonočního týdne“ se zaměřujeme na to, co dělal Spasitel během týdne, který předcházel Jeho vzkříšení.

Pomocí záznamů v písmech si můžeme sestavit průběh onoho týdne.

„Velikonoční týden“ začíná již sobotou, tedy „šestý den před velikonocí“ (Jan 12:1). Onen den Spasitel trávil v Betany společně s Lazarem, Marií a Martou. Právě tehdy Maria „pomazala noh Ježíšových, a vytřela vlasy svými nohy jeho“. (Viz Jan 12:1–3.)

V neděli, pět dní před přesnicemi, vjel Ježíš do Jeruzaléma na oslátku, jak bylo prorokováno. Lidé Ho uznali za svého krále a pokládali na zem před oslátko svá roucha a palmové ratolesti a provolávali „Hosana“. (Viz Matouš 21:1–11; Marek 11:1–11 a Zachariáš 9:9.)

V pondělí, již podruhé během svého působení ve smrtelnosti, očistil Ježíš chrám. „Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou,“ řekl penězoměncům. (Matouš 21:13.)

Poté přišli v chrámu k Ježíšovi slepí a kulhaví a On je uzdravoval. (Viz Matouš 21:12–17.) Když pak přední kněží a zákoníci viděli zázraky, které činil, rozzlobili se a hledali způsob, jak Ježíše zabít. (Viz Marek 11:15–18.)

V úterý Ježíš učil v chrámu a na nedaleké hoře Olivové. (Viz Matouš 25:31–46.) Jeden z Jeho učedníků, „Jidáš Šimon Iškariotský“ (Jan 13:2), souhlasil s tím, že Ježíše za 30 stříbrných vydá kněžím. (Viz Matouš 26:14–16.)

Ve středu – písma neříkají, co Ježíš v tento den dělal. Možná strávil den se svými učedníky. Je možné si přečíst podobenství o deseti pannách, příběh, kterému Ježíš učil své učedníky, aby jim pomohl připravit se na svůj Druhý příchod. (Viz Matouš 25:1–13.)

Ve čtvrtek – první den přesnic – začíná Usmíření. Učil své učedníky, aby si připomínali Jeho oběť tím, že budou přijímat svátost. (Viz Matouš 26:17–29.) Umyl apoštolům nohy, čímž dal příklad nejen apoštolům, ale i nám. (Viz Jan 13:8–15.) Při své poslední večeři Ježíš slíbil svým učedníkům, že až odejde, získají Utěšitele neboli Ducha Svatého. (Viz Jan 14:26–27.)

Pak odešel do zahrady Getsemanské, aby trpěl za naše hříchy. Jeho utrpení za hříchy světa způsobilo, že se „chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu“ (NaS 19:18).

Jidáš Ježíše polibkem zradil. (Viz Matouš 26:48.) Učedníci Pána opustili a uprchli. (Viz Matouš 26:56; Marek 14:50.)

V pátek ráno kněží v Jeruzalémě měli radu. Poté přivedli Ježíše k Pilátovi. Když Jidáš viděl, že je Ježíš odsouzen, litoval toho, že zradil nevinnou krev. (Viz Matouš 27:1–4.) „A povrh ty stříbrné v chrámě, odšel pryč, a odšed, oběsil se.“ (Matouš 27:5.) Bylo zvykem, že ve svátek byl propuštěn jeden vězeň. Pilát se tázal davu, zda má propustit Ježíše nebo Barabáše. (Viz Matouš 27:15–17.) Piláta jeho žena varovala: „A když seděl na soudné stolici, poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic neměj činiti s spravedlivým tímto, nebo jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.“ (Matouš 27:19.)

Ale Pilát na přání davu propustil Barabáše a Ježíš byl odsouzen k ukřižování. Poté, co byl bičován, byla Mu na hlavu vsazena trnová koruna. Přinutili Šimona, „člověka Cyrenenského“, aby nesl Jeho kříž na Golgotu. (Viz Matouš 27:26–33.) Když Ježíš skonal, roztrhla se chrámová opona. (Viz Matouš 27:51.)

V pátek večer sňali Ježíšovi učedníci Jeho tělo z kříže, ovinuli ho plátnem, pomazali „vonnými věcmi“ a uložili do zahradního hrobu, který patřil Josefovi z Arimatie. (Viz Matouš 27:57–61; Marek 15; Lukáš 23 a Jan 19.)

V sobotu Ježíšovo tělo leželo v hrobě, k jehož vchodu byl přivalen veliký kámen. Přední kněží a farizeové požádali Piláta, aby stráže hlídaly hrob. Obávali se, že Ježíšovi učedníci v noci ukradnou Jeho tělo a lidem řeknou, že vstal z mrtvých, jak předpověděl. (Viz Matouš 27:62–66.)

V neděli ráno přišly Maria Magdaléna a druhá Maria k hrobu, aby znovu pomazaly Ježíšovo tělo. Kámen u vstupu do hrobu byl však odvalen a ženy spatřily dva anděly, kteří jim oznámili: „Neníť ho tuto; nebo vstalť jest.“ (Matouš 28:6. Viz také Marek 16:1.)

Vzkříšený Spasitel překonal fyzickou smrt a umožnil každému z nás žít znovu: „Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.“ (1. Korintským 15:22.)

Kéž by tento velikonoční týden přispěl k tomu, abychom na Ježíše Krista pamatovali vždy.

Ježíš Kristus