Jak poznávat našeho Spasitele Ježíše Krista

Poselství územních vedoucích

Ježíš Kristus
Starší Tarmo Lepp
Starší Tarmo Lepp, Estonsko územní sedmdesátník, území Evropa-sever

Když jsem byl mladým mužem, misionáři mi vyprávěli o Ježíši Kristu a o Jeho životě a učení. Nyní, když jsem členem Církve již 30 let, se někdy sám sebe ptám, zda opravdu znám svého Spasitele Ježíše Krista. Odpověď zní ano, znám Ho – a vy také.

Ale podobně jako se od lidí, s nimiž nejsme dlouho v kontaktu, odcizujeme, tak se pro nás může stát cizincem i Spasitel. Poznávání Pána je pokračující proces. Rád bych se s vámi podělil o několik kroků, které mi pomáhají lépe poznat Krista a dál Ho poznávat.

Modlitba

Modlitba

V brožurce „Věrni víře“ se o modlitbě učíme: „Váš Nebeský Otec vás miluje, zná vaše potřeby a chce, abyste s Ním komunikovali prostřednictvím modlitby. … Vytvoříte-li si návyk obracet se na Boha v modlitbě, poznáte Ho a budete se Mu stále více přibližovat. Vaše přání se budou více podobat Jeho přáním. Budete schopni zajistit pro sebe a pro druhé požehnání, která je připraven dát, pokud Ho jen požádáte s vírou.“ (1) Jakmile jsem se začal modlit, začal jsem mít s Nebeským Otcem a Jeho Synem bližší vztah. A pravidelná modlitba pomáhá tento blízký vztah udržovat. Jsem vděčný za moc plynoucí z modlitby.

Studium písem

Mládež čte písma.

Kniha Mormonova popisuje syny Mosiášovy těmito slovy: „Zesílili v poznání pravdy; neboť to byli muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží.“ (2) Každodenní studium písem nám pomáhá být vnímaví vůči našeptávání Ducha Svatého. Takovéto studium posiluje naši víru, pomáhá nám odolávat pokušením a pomáhá nám učit se poznávat Nebeského Otce a Jeho Milovaného Syna.

Služba

Služba

Čtení písem nám pomáhá Spasitele poznat. Avšak nestačí Ho pouze znát – musíme se také stát takovými, jako je On. Abyste se mohli stát takovými, jako je Spasitel, musíte jednat. Tím, že sloužíme druhým, jsme spoluslužebníci Kristovi.

Když jsem byl mladým členem Církve, lidé v mé rodné zemi prožívali těžké chvíle a mnozí měli finanční problémy. Někdy jsem členům naší odbočky roznášel potraviny a tašky s nimi jsem jim anonymně nechával za dveřmi. Líbilo se mi pomyšlení na to, že když pak najdou tašku s jídlem, aniž by věděli, kdo ji přinesl, budou děkovat Bohu, a nikoli mně. Jedním z mých oblíbených podobenství z písem je podobenství o milosrdném Samaritánovi. Samaritán onoho konkrétního dne neplánoval vykonat nějaké dobré skutky, ale viděl, že je to zapotřebí, a přikročil k činu. Ježíš pak na konci tohoto příběhu zákoníkovi řekl: „Jdi, i ty učiň též.“ (3) Toto Ježíšovo poselství je určeno i nám. Když budeme pomáhat druhým, budeme schopni se cítit tak, jak se cítil Ježíš, když sloužil druhým.

Smlouvy

Křest

Smlouvy se uzavírají mezi dvěma či více stranami. Když uzavíráme smlouvy v Církvi, jsme jedním z partnerů my a tím druhým je Bůh. Naší první smlouvou je smlouva křtu a uzavřením této smlouvy jsme slíbili, že na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista. V neděli se účastníme shromáždění svátosti, abychom smlouvu křtu obnovovali. V chrámech uzavíráme smlouvy, které budou platit i poté, co opustíme tento svět.

President Nelson řekl, že „více Spasitelovy moci v životě získáváme… tehdy, když uzavíráme posvátné smlouvy a tyto smlouvy s přesností dodržujeme. Naše smlouvy nás váží k Němu a přinášejí nám božskou moc.“ (4) Abychom druhým pomohli zakoušet v životě více Spasitelovy moci, můžeme je povzbuzovat a pomáhat jim přijímat božské obřady a smlouvy.

Vydávání svědectví o Ježíši Kristu

Misionáři

Naše osobní svědectví obvykle začíná svědectvím někoho jiného. Má sestra mi vydala svědectví po svém křtu. Pocítil jsem touhu dozvědět se něco více o tom, o čem sestra svědčila. Poté přišli misionáři a svědčili o Ježíši Kristu, o Jeho evangeliu a znovuzřízené Církvi. Bylo to tak mocné, že mi to zcela změnilo život. Z ateisty se v okamžiku stal věřící, který si přál následovat Kristovo učení a příklad. Stejně tak může naše svědectví změnit život i někoho druhého. Díky našemu svědectví může někdo poznat Krista, kterého předtím neznal.

Svědčím vám o tom, že vím, že máme milujícího Nebeského Otce. Vím, že Jeho Syn Ježíš Kristus nás vykoupil z hříchu. Slibuji vám, že když se budete modlit, studovat písma, sloužit druhým, uzavírat smlouvy s Pánem a svědčit o Něm, poznáte svého Spasitele Ježíše Krista ještě lépe.


  1. Věrni víře, „Modlitba“
  2. Alma 17:2
  3. Lukáš 10:37
  4. President Russell M. Nelson, „Přivolávejme do svého života moc Ježíše Krista“, Liahona, květen 2017