Generální konference – povznášející poselství od inspirovaných vedoucích

General Conference: Uplifting Messages from Inspired Leaders

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří v zaslíbení Ježíše Krista, že „kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich“. (Matouš 18:20.) Svatí posledních dnů se dvakrát ročně shromažďují na celosvětové generální konferenci, aby si vyslechli slova žijících proroků (inspirovaných vedoucích), uctívali Ježíše Krista a společně se učili a duchovně rostli. Pro Svaté posledních dnů je generální konference příležitostí ke společnému setkání a naslouchání Božím služebníkům.

Co je to generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Generální konference Svatých posledních dnů se koná dvakrát ročně – v dubnu a v říjnu. První generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se konala v červnu 1830, krátce po zorganizování Církve, a zúčastnilo se jí méně než 30 pokřtěných členů. (Viz Ryan Morgenegg, „A Brief History of General Conference“, Church News, Oct. 3, 2014.) Dnes se generální konference koná v Konferenčním centru v Salt Lake City, které dokáže pojmout přes 21 000 lidí. Pro vstup do Konferenčního centra jsou distribuovány bezplatné vstupenky, ale miliony dalších členů Církve a zájemců o Církev poslouchají nebo sledují konferenci na internetu, v televizi, přes satelitní vysílání nebo v rádiu. Generální konference se vysílá přibližně v 90 jazycích a po konferenci se překládá do dalších jazyků. (Viz „Generální konference“.)

Během generální konference vedoucí představitelé Svatých posledních dnů – včetně presidenta Církve a jeho rádců, členů Kvora Dvanácti apoštolů a vedoucích pomocných organizací Církve – promlouvají na několika konferenčních zasedáních, která probíhají o víkendu. Na konferenci se zpěvem podílejí také pěvecký sbor Tabernacle Choir at Temple Square a další pěvecké sbory složené z místních členů Církve.

O čem řečníci na generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promlouvají?

Řečníci na generální konferenci promlouvají o různých náboženských tématech. Témata proslovů se předem nezadávají – jednotliví řečníci si je vybírají na základě vedení Svatým Duchem. (Viz „Preparing for General Conference“, churchofjesuschrist.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference.) Mezi témata zmiňovaná na generální konferenci patří například: schopnost Ježíše Krista nás uzdravit, důležitost modlitby, požehnání plynoucí z projevování křesťanské lásky a služby, Boží plán pro Jeho děti, Boží láska, důležitost dodržování Božích přikázání, důležitost misionářské práce a požehnání plynoucí z Knihy Mormonovy. (Viz „General Conference“, churchofjesuschrist.org/general-conference.) Po generální konferenci se proslovy řečníků publikují v církevních časopisech a na internetových stránkách churchofjesuschrist.org.

Na generální konferenci také vedoucí představitelé Církve oznamují církevní záležitosti, zveřejňují důležité statistické údaje a zprávy o růstu Církve a předkládají všem členům Církve jména církevních vedoucích k hlasování o vyjádření či nevyjádření podpory. (Viz Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual, 2001], 90.)

Jak mohu získat další informace?

Svatí posledních dnů věří, že možnost naslouchat žijícím prorokům na generální konferenci přináší mnohá požehnání. Jsou vděční za milujícího Nebeského Otce, který posílá své služebníky, aby druhé učili o Jeho Synu Ježíši Kristu. Chcete-li se více dozvědět o Nebeském Otci a o Jeho prorocích, kteří dnes žijí na zemi, navštivte stránky pojdtekekristu.org.