Genealogie a rodinná historie – spojení s minulostí

Zjistěte, proč členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů stavějí chrámy

Genealogie a rodinná historie – spojení s minulostí

Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je rodina důležitější než téměř cokoli jiného! Svatí posledních dnů věří, že rodiny mohou být věčné. To znamená, že naše rodina nezahrnuje jen ty, kteří žijí s námi zde na zemi, ale i prarodiče, předky a další rodinné příslušníky, kteří zde byli před námi. Vedoucí představitel Svatých posledních dnů, starší Quentin L. Cook z Kvora Dvanácti apoštolů, učil: „Plán našeho [Nebeského] Otce se týká rodin a symbolizuje ho velký strom. Aby strom žil a rostl, potřebuje kořeny i větve. A podobně i my potřebujeme být spojeni se svými kořeny – s rodiči, prarodiči a dalšími předky – a se svými větvemi – s dětmi, vnoučaty a dalšími potomky.“ („Our Father’s Plan Is about Families“ [proslov pronesený na konferenci RootsTech Family Discovery Day, 14. února 2015], churchofjesuschrist.org.) Dále v textu se dozvíte, čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ve vztahu k rodinné historii a jakou spojitost má práce na rodinné historii s výstavbou chrámů.

Proč je pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů tak důležitá práce na rodinné historii?

Když byl Joseph Smith, zakládající prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, mladým mužem, zjevil se mu jednou při modlitbě anděl jménem Moroni. Tento anděl citoval Josephovi několik veršů, s mírnou obměnou, z biblické knihy Malachiáš. (Viz Joseph Smith–Životopis 1:28–39.) Moroni Josephovi řekl:

„Vizte, zjevím vám Kněžství rukou Eliáše, proroka, před příchodem velikého a hrozného dne Páně. …

A on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k jejich otcům. Kdyby tomu tak nebylo, celá země by byla zcela zpustošena při jeho příchodu.“ (Joseph Smith–Životopis 1:38–39.)

Svatí posledních dnů věří, že v rámci přípravy na Druhý příchod Pána Ježíše Krista na zemi se musí „srdce dětí“ obrátit k jejich otcům, jak Moroni učil Josepha Smitha, neboli k jejich předkům.  Mnozí lidé, členové Církve i jiní, mohou svědčit o duchu lásky, kterého ke členům své rodiny pociťují, když pracují na rodinné historii a genealogii. Při práci na rodinné historii Svatí posledních dnů shromažďují jména zesnulých rodinných příslušníků, aby za ně mohly být vykonány určité obřady. Svatí posledních dnů věří, že ve svatém chrámu můžeme být zpečetěni neboli spojeni se svými rodinnými příslušníky, žijícími i zesnulými, aby tak rodiny mohly pokračovat i po smrti.

Co se odehrává uvnitř chrámů?

Svatí posledních dnů věří, že abychom se po smrti mohli vrátit k Nebeskému Otci a mohli s Ním žít, musíme během života zde na zemi obdržet určité obřady, mezi něž patří křest a přijetí daru Ducha Svatého. (Viz Věrni víře [2004], 84.) Mnoho Božích dětí však nemělo možnost za svého života evangelium Ježíše Krista přijmout a tyto spásné obřady obdržet.

Svatí posledních dnů věří, že po smrti žijeme dál jako duchovní bytosti a že kázání evangelia Ježíše Krista probíhá i v duchovním světě. (Viz NaS 138.) Mnoho Božích dětí v duchovním světě přijme evangelium a tito lidé si budou přát, aby za ně byly vykonány obřady, jako je například křest. (Viz Introduction to Family History Student Manual [2012], 83.) Svatí posledních dnů věří, že Bůh přikazuje členům své Církve, aby stavěli chrámy jakožto místa, kde mohou tyto spásné obřady za své zesnulé rodinné příslušníky vykonávat. Svatí posledních dnů také věří, že nikdo nebude nucen tyto obřady přijmout. (Viz Introduction to Family History Student Manual, 9.)

Jak mohu získat další informace?

Mnozí Svatí posledních dnů bádají v rodinné historii, aby mohli za členy své rodiny vykonat obřady v chrámu. Chrámy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou svatá místa, kde jsou rodiny spojovány na věčnost a kde se vykonávají posvátné spásné obřady. Sestavte si vlastní rodokmen na stránkách FamilySearch.org nebo získejte další informace o chrámech Svatých posledních dnů na stránkách pojdtekekristu.org.