Evangelium je odpovědí na všechny otázky a problémy v životě

Poselství územních vedoucích

Ježíš Kristus
starší Pilka
Starší Martin Pilka, Česká republika územní sedmdesátník, území Evropa-střed

Když jsme nedávno s manželkou navštívili Salt Lake City, potřebovali jsme na ulici najít bankomat. Zatímco jsme se rozhlíželi, ozvalo se za našimi zády ze zaparkovaného auta: „Hledáte něco? Mohu vám pomoci?“ Muž, který se představil jako Mike, s úsměvem dodal, že je to pro nás asi divné, že na nás cizí člověk pokřikuje z auta, ale v Utahu tím nemusíme být překvapeni. Zeptal se, odkud jsme, a když se dozvěděl, že z Prahy, rozzářily se mu oči. Nedávno totiž mluvil se svou kamarádkou, která měla těžkosti se získáním informací o svých předcích pocházejících z Čech, a tak ho hned napadlo, zda jí s tím nějak můžeme pomoci. Odpověděli jsme, že mu rádi pošleme kontakty na bratry a sestry, kteří se genealogií u nás doma zabývají. Poděkoval, rozloučili jsme se a on nasedl do svého auta. Zatímco jsme odcházeli, všimli jsme si, že Mike znovu vystoupil z auta a vrací se k nám. Tentokrát však veselý úsměv vystřídalo dojetí.

Se slzami v očích nám řekl, jak vděčný je za naše krátké setkání a že cítil nabádání vystoupit z auta. Snažil se své kamarádce bezvýsledně pomoci s genealogií v Čechách již dlouhou dobu a ona pro svůj vysoký věk již ztrácela naději, že své předky v Čechách najde. I Mike to již chtěl vzdát, ale předchozí den při návštěvě chrámu cítil, že řešení přijde – a ono skrze nás přišlo. A tak se s námi chtěl podělit o radost a vděčnost, kterou cítil z dalšího svědectví o tom, jak úžasně vedení Boží v našem životě funguje.

Z písem známe Moroniho příslib ohledně způsobu, jak zjistit, že je Kniha Mormonova pravdivá, kde je uvedeno: „A mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech věcí.“ (1) Na základě tohoto slibu očekáváme, že prostřednictvím Ducha Svatého získáme porozumění, duchovní poznání a odpovědi na zásadní otázky týkající se víry, pravdivosti písem nebo Znovuzřízení evangelia.

Tento příslib se však dotýká života každého z nás také v našich každodenních radostech a starostech. Moc Ducha Svatého nám pomůže rozpoznávat Boží nabádání a správný význam událostí, které se nám stanou, nebo nám pomáhá se rozhodovat. Dar Ducha Svatého obdrží po křtu každý člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a máme výsadu radovat se z Jeho společenství. Máme ale také svobodnou volbu rozhodnout, nakolik se vliv tohoto Ducha bude v našem životě projevovat. Zda Ho budeme pociťovat a rozumět Jeho vedení, pokud žijeme čistě a snažíme se žít podle evangelia Ježíše Krista, nebo naopak, zda Ho občas naše skutky nebo myšlenky zaplaší. President Nelson nás učil: „Pána slyšíme jasněji také tehdy, když zušlechťujeme svou schopnost rozpoznávat našeptávání Ducha Svatého. Nikdy nebylo naléhavější vědět, jak k vám Duch promlouvá, než právě nyní. V Božstvu je Duch Svatý poslem. Bude vám na mysl přinášet myšlenky, které si Otec a Syn přejí, abyste přijali.“ (2)

Naše setkání s Mikem je příkladem toho, jak Duch pracuje. Mike se snažil naslouchat nabádání Ducha Svatého a díky své ochotě pomoci úplně neznámým lidem následně obdržel nejen pomoc pro svou kamarádku, ale také jsme všichni získali další svědectví, jak nám Bůh prostřednictvím Ducha dává odpovědi a přináší řešení. Ano, byla to drobnost, ale právě z takových malých a drobných věcí se skládá velká mozaika duchovního poznání v našem životě.

Alma pravil, že „malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“. (3) Svědčím vám o tom, že není větší a důležitější věci v našem životě než to, že skrze tyto drobné zážitky s Duchem poznáme lásku, péči a milost našeho Nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Poznal jsem, že Bůh je, a vím, že Jeho Syn Ježíš Kristus byl vzkříšen a žije. Je vaším a mým Spasitelem, a to naplňuje mé srdce radostí a vděčností. Kéž způsobem svého každodenního života umožňujeme Duchu nám předat to, co si Otec a Syn pro nás přejí. Kéž Je díky porozumění těmto poselstvím můžeme více a více poznávat, neboť „totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista“. (4) Ve Jménu Ježíše Krista, amen.


  1. Moroni 10:4–5
  2. Russell M. Nelson, „Slyš Jej“, generální konference duben 2020
  3. Alma 37:6
  4. Jan 17:3