Dbejte na slova Pánových služebníků

BOOM-Hans_200x250.jpg
Starší Hans T Boom Nizozemí Územní sedmdesátník

Cestou na okrskovou konferenci jsem se kochal pohledem z malého okna letadla. Viděl jsem svět jinak, než když jsem stál na zemi. Toto mi připomíná velká požehnání, která jsem v životě obdržel díky tomu, že žiji v době, kdy máme na zemi žijící proroky. 

Má vize toho, kam mám jít, je občas, když stojím na zemi, nejasná, ale Pán připravil cestu, aby nám v životě pomohl a vedl nás, jelikož má lepší perspektivu.

Doba, ve které žijeme, je dobou mnoha hlasů, které k nám přicházejí ze všech stran. Nikdy dříve jsme za den neobdrželi tolik informací jako nyní. Co máme se všemi těmito informacemi dělat a jak můžeme poznat, co pro nás má skutečnou hodnotu?

Ve veškerém tomto zmatku je vždy nablízku pevná ruka Páně, který k nám promlouvá skrze své služebníky a vede nás s láskou a laskavostí, protože řekl:

„Požehnaní budete, budete-li dbáti slov těchto dvanácti, které jsem vyvolil z prostředku vás, aby vám žehnali a byli služebníky vašimi.“ (3. Nefi 12:1.)

Toto je jedno z velkých požehnání znovuzřízení. Jejich slova, když je budeme studovat a uplatňovat, budou naší liahonou, jež nás povede tam, kam potřebujeme jít, a k tomu, co potřebujeme udělat, abychom vedli šťastný a bezpečný život.

Jedno z poselství, které jsme pro naši dobu obdrželi právě nyní, souvisí se starostí o druhé a pozváním přítele do církve. Díky tomu získáme velkou radost!

Dalším poselstvím je, abychom se stali soběstačnějšími a tak i více takovými, jako je Nebeský Otec. Zákon půstu a svěcení dne sabatu, společně s modlitbou, nám pomáhají v našem úsilí stát se soběstačnějšími. Díky nim získáváme bohatá požehnání, jako například:

  • to, že nám bude patřit plnost země,

  • to, že když budeme volat, Pán nás vyslyší,

  • větší duchovní sílu,

  • časné blaho,

  • větší soucit pro druhé,

  • silnější touhu sloužit.

(NaS 59:9–20, Izaiáš 58:6–11, Helaman 3:35.)

V souvislosti s výzvou najít své předky a vykonávat za ně v chrámu potřebnou práci, přicházejí velká požehnání.

Starší David A. Bednar slíbil: „Vyzývám mladé členy Církve, aby poznávali a pociťovali ducha Eliášova. … Slibuji vám, že budete ochraňováni před stále silnějším vlivem protivníka. Když se budete s láskou účastnit této svaté práce, budete ochraňováni v mládí i po celý život.“ (The Book, Elder Allan Packer Oct 2014)

Když si budeme stanovovat osobní cíle ve všech těchto třech oblastech a pracovat na nich, abychom jich byli schopni dosáhnout, bude to mít za následek něco nádherného.

Když dbáme slov Pánových služebníků, vždy to přináší požehnání štěstí a bezpečí.

Dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu, slavíme zvláštní období, kdy během generální konference přijímáme pokyny od Pánových služebníků. Tato poselství nám v životě velice prospívají a pomáhají nám zůstat silnými a věrnými.

V životě jsem se naučil modlit za našeho proroka a jeho rádce, za generální autority a místní vedoucí Církve. Když se za mě budeme modlit, posílíme je a budeme více otevřeni jejich inspirujícím poselstvím.

Svědčím o tom, že když toto budeme činit, budeme požehnáni a budeme schopni vždy tleskat radostí jako lidé, kteří stáli u vod Mormonu a právě se dozvěděli o smlouvě křtu. (Mosiáš 18:11.)

Abychom vždy mohli hodovat na slovech proroků, pít ze studnice živé vody, otevřít svůj stan směrem k věži, abychom mohli slyšet, to je mé přání a má pokorná modlitba.