Darrin M. Skousen presidentem České-Slovenské misie

President Skousen s manželkou
Sandi M. a Darrin M. Skousen Nový misijní president s manželkou

Vím, že Česká a Slovenská republika jsou vyvolené země a že Bůh zdejší lidi miluje. Vím, že se mezi námi v těchto zemích nachází mnoho lidí, kteří jsou připraveni slyšet naše pozvání a kteří přijmou Kristův kříž a budou sloužit s námi, protože poznají, tak jako to víme my, že život v těchto úžasných zemích bude udržován díky spravedlnosti lidu.

Darrin M. Skousen se narodil ve Flagstaff v Arizoně ve Spojených státech amerických. Byl vychován v evangeliu. Oba rodiče i jeho pět sourozenců ze šesti jsou dosud naživu a jsou aktivní v Církvi. Jeden z nich žije v Utahu, ostatní v Arizoně.

Přes pět let pracoval v obchodě a ve finanční oblasti. Má magisterský titul z ekonomie a řízení a také titul z práv. Posledních 20 let pracoval jako právní zástupce v armádě, se zaměřením na trestní právo a národní bezpečnost nebo na zákon upravující vojenské operace.

Sloužil téměř ve všech církevních povoláních ve sboru/odbočce a kůlu/okrsku, ale vždy si najde způsob, jak se vrátit k práci s mládeží a mladými muži. Práci s mládeží má moc rád. Rád něco podniká s rodinou, sportuje, věnuje se činnostem venku, učí se cizím jazykům, ... a zabývá se misionářskou prací.

Nyní byl bratr Skousen povolán Prvním předsednictvem Církve jako president České-Slovenské misie. V naší misii bude sloužit od července 2022 do června 2025 spolu se svou manželkou Sandi M. Skousen.

Rozhovor s presidentem Skousenem:

Co pro Vás znamená evangelium Ježíše Krista?

Je to má cesta zpět domů. Prostřednictvím Kristova evangelia se budu moci vrátit domů ke svým nebeským rodičům se svou pozemskou rodinou a s přáteli a se všemi dobrými lidmi, kterým dokáži pomoci, aby se vrátili se mnou. Je to má každodenní cesta domů k mé úžasné společnici Sandi, k našim dětem a k mé církevní rodině. Je to má cesta zpět domů ke spravedlivým společenstvím a lidem, s nimiž žiji po celý život, kterým sloužím a které mám rád. Jsem přesvědčen, že není jiné cesty. Jiná možnost skutečně neexistuje.

Byl jste překvapen, když jste se dozvěděl, že jste byl povolán jako president misie do České republiky? Jaká byla Vaše první reakce?

Myšlenka, že bychom měli sloužit jako vedoucí misie, zvláště v této fázi mého života, mě velmi překvapila. V rámci svého působení v armádě jsem byl v té době právě povýšen do pozice, o kterou jsem usiloval po celý život, a měl jsem tam závazky, o nichž jsem si myslel, že se z nich nestihnu uvolnit včas, abych mohl toto povolání k službě přijmout. Jakmile se však vědomí, že jsem toto povolání skutečně obdržel, promítlo i do mých pocitů, poznal jsem, že je to správné, a že pokud budu usilovat o zázraky a očekávat je, budu schopen objevit v tom všem Pánovu vůli a najít možnost, jak sloužit v době, kdy si to Pán přeje, a na místě, kde si to přeje. Zpočátku jsem si myslel, že budeme povoláni někam jinam do světa, jako například do Jižní Ameriky, Itálie, Portugalska nebo do Spojených států, protože jsem si neuvědomil, že Gehringovým letos služba končí, … a protože česky nemluvím příliš dobře. V Československu jsem jako mladý muž sloužil jen něco málo přes rok a bylo to před více než třiceti lety.

Jak vzpomínáte na svou misii? Čemu jste se na misii naučil?

Misionářská služba byla pro mě jako mladého muže skutečně požehnáním. Bylo mi ctí být pověřen a zmocněn pracovat s Pánem na sdílení Jeho evangelia a zvát lidi, aby k Němu přišli prostřednictvím poznání znovuzřízeného evangelia a Kristovy nauky. Stále pociťuji radost z toho, že jsem měl příležitost sloužit lidem ve Spojených státech, Portugalsku, Rakousku a Československu (jak se tehdy nazývalo). Dodnes považuji tyto zkušenosti, které jsem získal jako mladý misionář, za formativní přípravu na svůj život v dospělosti.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří si nejsou jistí tím, zda sloužit na misii na plný úvazek?

To je mé oblíbené téma! Mohu se s vámi podělit o myšlenky a zkušenosti a možná vám to pomůže vyřešit vaše otázky. Vy, mladí muži, kteří jste s Pánem uzavřeli smlouvy křtu, jste k této službě povoláni. Vy, mladé ženy, jste k ní zvány. Vím, že toto povolání a pozvání ke službě pochází od Boha a neexistuje žádná důležitější služba nebo dílo, na kterých byste se mohli podílet. Tato služba mě velmi obohatila. Bylo to pro mě období osobního růstu, více než kterékoli jiné v mém životě, v mnoha ohledech. Je to ta nejlepší příprava na jakékoli povolání, kterému se budete později v životě věnovat. Pán vám bude během misie i po ní žehnat více, než si dokážete představit. Požehnána bude i vaše rodina a přátelé, které máte doma. Navážete také ta nejopravdovější a nejtrvalejší přátelství s lidmi, s nimiž sloužíte, a s těmi, kterým sloužíte, a nejdůležitější je, že poznáte svého Spasitele.

Máte nějakou vizi, čeho byste chtěl během své tříleté služby jako president misie dosáhnout?

Pro mě osobně by bylo cílem odcházet unavený, vděčný a s vědomím, že naše služba nějakou malou měrou pomohla českým a slovenským Svatým a Církvi udělat další kroky vpřed a že jsme splnili plán hry, který pro nás všechny má Bůh na tyto tři roky. Co se týče vize našeho společného úsilí, chtěl bych spolupracovat se Svatými a vedoucími v České republice a na Slovensku tak úzce, abychom v naší vizi a v našem úsilí dosáhli skutečné jednoty. Abych jako ten, kdo předsedá misionářské práci, s klíči od Pána, předsedal misionářům na plný úvazek tak, že je budu inspirovat, že jim budu příkladem a že i jim pomohu spolupracovat v jednotě se Svatými a s vedoucími v oblastech, za něž budou zodpovědní. Chtěl bych je vést tak, aby věděli, až budou zvát druhé, aby přišli ke Kristu prostřednictvím poznání znovuzřízeného evangelia a Kristovy nauky, že jsou vedeni Duchem a že plody jejich práce vytrvají, a oni jsou díky tomu přínosnými členy svých církevních rodin v daném místě.

Čeho si nejvíce vážíte na své manželce?

Toho, že mě má ráda! Také s ní rád trávím čas, je nám spolu dobře a vzájemně se podporujeme v našich těžkostech. Je vtipná, inteligentní (mnohem více než já), má svědectví a je přátelská. Líbí se mi, že je činorodá a má ráda dobrodružství. Někdy se mezi námi objeví neshody, ale v tom je krása vztahu. Každý z nás roste a vyvíjí se jako duchovní bytost, a tak i naše manželství musí růst a vyvíjet se k něčemu novému. Jednou z těžkostí, kterým čelíme v poslední době, je to, že sestra Skousenová prodělala velmi těžkou mozkovou příhodu, jež omezila jednu z jejích hlavních předností, kterou je schopnost komunikovat ústně a písemně, ale sestra Skousenová jako správná bojovnice našla nové možnosti, jak svou lásku a svědectví předávat druhým.

Čemu vás naučily a učí vaše děti?

Že se musím učit mít rád lidi individuálně, protože potřebují pociťovat, že jsou milováni. Každý člověk je krásný svým vlastním způsobem, a když lidem jednotlivě naslouchám, sleduji je a poznávám je, uvědomuji si, že mají své vlastní zájmy, svobodu jednání a vztah s Bohem. Díky tomu pak mohu sloužit já jim, můžeme si sloužit navzájem a také druhým a Bohu. Se Sandi máme čtyři děti a každý z nich je jiný. Michael „Pono“ právě dokončil misii v Brazílii a Utahu a studuje na škole designu v New Yorku. Raven studuje na vojenské akademii Spojených států amerických ve Westpointu a na misii půjde příští rok. Giovanni a Aviana budou s námi během naší misie. Každý z nich pro nás byl a je zdrojem radosti, zármutku, osobního růstu a neuvěřitelných vzpomínek. Těším se, že si k českému a slovenskému národu vytvoří vztah plný lásky a uznání tak jako já – a to dokáží jen tehdy, pokud budou žít s vámi a mezi vámi. Pozvěte je k sobě domů. V nové kultuře a jazyce budou zpočátku trochu nejistí.

Co byste rád vzkázal českým a slovenským členům Církve?

Mám vás rád. Přes třicet let se za vás modlím. Rád přijímám toto povolání, abych sloužil vám, sloužil s vámi a sloužil Božím záměrům pro vaše úžasné země a lidi. Vím, že toto je Kristova Církev. Věřím v Jeho evangelium a jsem mu oddán. Jsem přesvědčen, že Jeho evangelium je jediným skutečným prostředkem k trvalému štěstí, pokroku a k tomu, aby dobro zvítězilo nad zlem. Vím, že Česká a Slovenská republika jsou vyvolené země a že Bůh zdejší lidi miluje. Vím, že se mezi námi v těchto zemích nachází mnoho lidí, kteří jsou připraveni slyšet naše pozvání a kteří přijmou Kristův kříž a budou sloužit s námi, protože poznají, tak jako to víme my, že život v těchto úžasných zemích bude udržován díky spravedlnosti lidu. Naším úkolem, úkolem každého z nás jakožto člena a misionáře, je být takovýmto spravedlivým příkladem a silou a toto projevujeme svou nadějí, svou radostí, tím, že nás to baví, láskou k druhým a svou oddaností Bohu.