Dar pokoje a ochrany

Dar pokoje a ochrany

Poselství územních vedoucích

LEIMER_Axel_200x250.jpg

Starší Axel H. Leimer, Německo
Územní sedmdesátník


Územní sedmdesátník

Když prostřednictvím křtu vstupujeme do Církve, jsme naplněni nadějí, že získáme věčný život a přiblížíme se k Bohu tím, že lépe porozumíme Jemu samotnému i tomu, jaké má s námi záměry.[1] Ve svém náboženství hledáme odpovědi na nejsložitější životní otázky. Zprvu můžeme odpovědi získávat od přátel, od učitelů, v něž máme důvěru, od misionářů, od svých domácích učitelů nebo od biskupa. Ale časem se musíme naučit přistupovat k mocem nebes sami a duchovně se osamostatnit.

President Henry B. Eyring řekl: „Mnozí … pociťují silnou potřebu získat ono požehnání osobního zjevení od milujícího Nebeského Otce. … Všichni víme, že lidský úsudek a logické uvažování nestačí na získání odpovědí na otázky, na nichž v životě záleží nejvíce. Potřebujeme zjevení od Boha. A nebudeme potřebovat jen jedno zjevení v období nesnází, nýbrž potřebujeme neustále se obnovující proud. Nepotřebujeme jen jeden záblesk světla a útěchy, nýbrž potřebujeme požehnání trvalé komunikace s Bohem.“[2]

Osobní zjevení každý z nás získává stejně jako proroci a apoštolové – prostřednictvím Ducha Svatého. Ten je bytostí ducha. Svědčí o Bohu Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu[3] a prostřednictvím duchovních nabádání a pocitů pokoje potvrzuje veškerou pravdu. Písma popisují taková sdělení jako tichý, jemný hlas[4], který nelze vnímat fyzickými smysly, ale který se dotýká srdce a mysli[5], a někdy je i pronikavý a mocný[6]. Tyto prchavé okamžiky jsou jako krátké záblesky světla v temnotě. 

Tím, že se rozhodneme dát se pokřtít do Jeho Církve, získáváme příslib, že budeme trvale žít ve světle.[7][8] Když se řídíme nabádáními, jsme ve větší míře oddaní Nebeskému Otci a Jeho Synu Ježíši Kristu. Kristus na konci svého pozemského působení řekl svým apoštolům: „Neopustímť vás [bez útěchy], … jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky, [t]oho Ducha pravdy, … onť vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“[9] Apoštolové pak obdrželi dar Ducha Svatého a tento dar pak předávali dalším, kteří byli pokřtěni, skrze vkládání rukou pravomocí Melchisedechova kněžství.[10] Tento dar, jemuž se rovněž říká křest ohněm,[11] je nám dostupný pod podmínkou, že budeme činit pokání, a vyžaduje od nás, abychom byli stále způsobilí.[12]

Jak učil president Boyd K. Packer, každý z nás musí být vždy připraven reagovat na inspiraci, aby nám Pán mohl vpravit do mysli čistou inteligenci, aby nás mohl nabádat, vést, učit a varovat.[13]

Pomyslete na to, co tento dar neustálého osobního svědectví a zjevení znamená:

  • Že Bůh existuje
  • Že nás zná osobně
  • Že vede svou Církev prostřednictvím proroků a že každému z nás jejich pokyny individuálně potvrdí
  • Že se o nás zajímá, chce s námi hovořit a vést nás
  • Že respektuje naši svobodu jednání
  • Že nikdy nejsme doopravdy sami

Dar Ducha Svatého nás vede k duchovní samostatnosti, abychom se mohli naučit jednat sami za sebe a nedopustit, aby někdo jednal za nás,[14] a „aby každý člověk mohl mluviti ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele světa“.[15]

Tento dar je úžasným požehnáním!  Je ochranou, kterou tak zoufale potřebujeme, a pomáhá nám nalézt odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Duch Svatý nás vede k tomu, abychom svou důvěru a svědectví postavili na dokonalém, pevném základě Ježíše Krista, jenž vede naši Církev.  Prorok Helaman to vyjádřil nejlépe, když řekl: „A nyní, synové moji, pamatujte, pamatujte, že na skále Vykupitele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, musíte postaviti základ svůj; aby, až ďábel vyšle mocné větry své, … to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je jistým základem, základem, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnouti.“[16]

 


[1] Jan 17:3
[2] Henry B. Eyring, „Pokračující zjevení“, generální konference, říjen 2014
[3] 2. Nefi 31:18
[4] NaS 85:6; 1. Král. 19:11–13; 1. Nefi 17:45
[5] Dennis E. Simmons, „His Peace“, General Conference, April 1997
[6] Helaman 5:25, 29–31
[7] James E. Faust, „The Gift of the Holy Ghost – A Sure Compass“, General Conference, April 1989
[8] Gospel Doctrine, str. 61
[9] Jan 14:18, 16–17, 26;
[10] Skutkové 2:38; Skutkové 8:12–25; NaS 29:33; Moroni 2:1–3;
[11] Mat. 3:11; 2. Nefi 31:17; NaS 19:31;
[12] Skutkové 2:38
[13] Boyd K. Packer, „Toto vím“, generální konference, duben 2013
[14] 2. Nefi 2:13–14, 26
[15] NaS 1:20
[16] Helaman 5:12