Církev v České republice dosáhla historického milníku

Církev v České republice dosáhla historického milníku

V neděli 15. května 2016 dosáhla Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice historického milníku. Na mimořádné konferenci pro členy a přátele Církve z celé České republiky vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.

Kůl je geografická jednotka Církve velikostí odpovídající katolické diecézi. Každý kůl je tvořen několika menšími jednotkami zvanými sbory a odbočky. Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.)

Nedělní zasedání konference, při kterém byl kůl formálně zorganizován, se uskutečnilo v pražském paláci Žofín na Slovanském ostrově na Vltavě. Kromě presidenta Uchtdorfa se konference zúčastnili také starší Timothy J. Dyches, druhý rádce v předsednictvu území Evropa, a starší Detlef Adler, územní sedmdesátník.

Kůl Praha vznikl sloučením dvou dosavadních okrsků – Praha a Brno. Presidenti obou okrsků, bratři Aleš Chrdle a Petr Tichoň, byli s vděčností za vynikající a oddanou službu ze svého úřadu uvolněni.

Nový kůl nyní pokrývá celou Českou republiku. Součástí kůlu je šest sborů: Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Jičín a Plzeň; a sedm odboček: Liberec, České Budějovice, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Zlín a Olomouc. Vedoucím sboru je biskup, který se svými dvěma rádci tvoří biskupstvo sboru. V odbočkách budou nadále jako vedoucí působit president odbočky a jeho dva rádci, kteří dohromady tvoří předsednictvo odbočky.

Prvním presidentem kůlu v České republice byl jmenován bratr Martin Pilka ze sboru Praha. Jako první rádce v tříčlenném předsednictvu kůlu bude sloužit bratr Michal Hanzal z odbočky Liberec a jako druhý rádce bratr Roman Čadeni ze sboru Brno. Na konferenci byla také vyjádřena podpora prvnímu českému patriarchovi – bratru Radovanu Čaňkovi ze sboru Praha. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nemá placené duchovenstvo, a všichni vedoucí v kůlu Praha tak budou ve svých úřadech sloužit zcela dobrovolně.

Předsednictvo kůlu převzalo zodpovědnost za vedení Církve v České republice od předsednictva České/Slovenské misie. President misie byl v minulosti až do zorganizování prvního kůlu nejvyšším představitelem Církve v zemi. Tato zodpovědnost nyní přešla na presidenta kůlu. Předsednictvo misie bude nadále zodpovědné především za práci církevních misionářů na plný úvazek, kterých slouží v České republice a na Slovensku přibližně sto.

James McConkie, který sloužil v Československu jako mladý misionář počátkem 90. let a nyní je presidentem České/Slovenské misie, v den zorganizování kůlu uvedl: „Členové a misionáři v České/Slovenské misii pracovali po mnoho let s vírou v naději, že jednou nastane den, jako je ten dnešní. Všichni jsme velmi vděční za to, že jsme nyní v České republice požehnáni kůlem.“

Martin Pilka, nový president kůlu, se podělil o svou vizi při vedení Církve v České republice: „Mou vizí je, aby byl každý člen kůlu šťastný. Ne pro radost z věcí světských, ale bude šťastný pro své vlastní porozumění s Bohem. Pro poznání, že je synem nebo dcerou Boží a že Bůh nás miluje, odpouští nám, chrání nás a chce, abychom se k Němu vrátili.“

V České republice má nyní Církev přes 2 500 členů a od roku 1990, kdy získala status státem uznané církve, se těší stabilnímu růstu. Tak jak Církev v České republice nadále poroste, lze očekávat, že budou vznikat nové sbory a odbočky a také nové kůly.

Pro presidenta Dietera F. Uchtdorfa mělo vytvoření kůlu v České republice osobní rozměr. Řekl: „Je pro mě velkým požehnáním, že zde mohu v tento den být, a doufám, že všichni členové v této nádherné zemi si budou uvědomovat, jak historický okamžik zažili – že mají v této zemi vlastní kůl. Když budou žít podle evangelia, budou oni i Církev požehnáni. A to tehdy, když budou příkladem laskavosti, lásky a poskytování pomoci druhým.“

President Uchtdorf se narodil v roce 1940 v Ostravě. Když mu byly čtyři roky, byl nucen se svou rodinou uprchnout nejprve do Východního a později do Západního Německa. Do Prvního předsednictva Církve byl jmenován 3. února 2008.

Člen Prvního předsednictva navštívil Českou republiku, resp. Československo naposledy před 25 lety, když v roce 1991 přijel do Prahy president Gordon B. Hinckley (1910–2008), tehdejší první rádce v Prvním předsednictvu a pozdější president Církve.

Historie Církve v České republice

Církev v České republice má bohatou historii. V roce 1884 přijel z Vídně do Prahy Thomas Biesinger, misionář Církve, aby v Čechách hlásal evangelium. Pro své kázání byl uvězněn, a než byl vypovězen ze země, strávil ve vězení 68 dní. Před svým odjezdem pokřtil a konfirmoval Antonína Justa, který proti němu předtím svědčil u soudu. Starší Biesinger se v roce 1928 ve věku 84 let do Československa vrátil. Tentokrát se mu podařilo získat úřední svolení k činnosti Církve.

24. července 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti apoštolů, a tehdejší president Evropské misie, zasvětil zemi pro hlásání evangelia. K zasvěcení došlo na Kněží hoře u Karlštejna. V té době žilo v zemi sedm členů. 24. července 1929 byla také Církví zorganizována Československá misie. Církvi se dostalo publicity v rozhlase a také na výstavě, během níž misionáři rozdali více než 150 000 letáků. Byla přeložena a vydána Kniha Mormonova. V březnu 1939 začala zemi okupovat německá armáda a pravidelná misionářská činnost ustala.

Josef Roubíček, mladý muž obrácený do Církve, dbal na to, aby v průběhu 2. světové války, poté co misionáři odešli, zůstala Církev neporušená. Díky němu vstoupilo do Církve dalších 28 členů a byl vydáván misijní zpravodaj. Misionářská práce byla obnovena v roce 1946, avšak v roce 1950 musela být znovu ukončena.

Od dubna 1950 byla činnost Církve zakázána. Po více než 40 let si členové Církve udržovali víru v tichosti, aniž by ji mohli vyznávat veřejně a aniž by měli jakýkoli pravidelný kontakt s Církví za hranicemi Československa.

Díky úsilí presidenta Thomase S. Monsona, tehdejšího člena Prvního předsednictva a dnešního presidenta Církve, staršího Hanse B. Ringgera ze Sedmdesáti a tehdejšího presidenta Československého okrsku Jiřího Šnederflera se v roce 1990 stala Církev státem uznanou církví a od té doby se píší novodobé dějiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice.