Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice čekají změny ve vedení

První předsednictvo Církve oznámilo povolání nových územních sedmdesátníků. Vůbec poprvé je mezi nimi i Čech – starší Martin Pilka. S ohledem na jeho nové povolání územním sedmdesátníkem je nutné reorganizovat předsednictvo kůlu, jež president Pilka v současné době vede.

Reorganizace kůlu Praha

V neděli 15. května 2016 dosáhla Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice historického milníku. Na mimořádné konferenci pro členy a přátele Církve z celé České republiky vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, tehdy druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.

Kůl je geografická jednotka Církve velikostí odpovídající katolické diecézi. Každý kůl je tvořen několika menšími jednotkami zvanými sbory a odbočky. Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.)

Historicky první předsednictvo kůlu vedené presidentem Martinem Pilkou a jeho dvěma rádci, presidenty Michalem Hanzalem a Romanem Čadeni, sloužilo českým Svatým oddaně a vytrvale téměř 7 let. Jejich úsilí přiblížit členy více k Ježíši Kristu a prohloubit jejich víru nepolevilo ani během období pandemie covidu-19, kdy se nedělní shromáždění a církevní konference přesunuly do on-line prostoru a členové uctívali Pána ve svých domovech. V minulém roce představilo předsednictvo kůlu členům vizi kůlu na roky 2022–2025, jejíž součástí je oznámení výstavby chrámu v České republice nejpozději v říjnu 2025 a jeho následné zasvěcení o čtyři roky později. Nejbližším chrámem je pro české věřící chrám v německém Freibergu.

Ve čtvrtek 30. března 2023 oznámilo První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povolání 61 nových územních sedmdesátníků, kteří budou sloužit v různých církevních územích po celém světě. Mezi těmito nově povolanými sedmdesátníky je vůbec poprvé i Čech – starší Martin Pilka, který v současnosti slouží jako president kůlu Praha a president Církve v České republice.

Územní sedmdesátníci jsou povoláváni a ustanovováni k tomu, aby sloužili v konkrétních zeměpisných oblastech, které se nazývají území, ale podle potřeby mohou být přiděleni také do jiných oblastí. Nejsou povoláváni ke službě na plný úvazek a obvykle slouží po dobu pěti let. K jejich povinnostem patří setkávat se a radit se s místními církevními vedoucími, aby jim pomáhali plnit jejich zodpovědnosti.

Vzhledem k povolání územním sedmdesátníkem bude starší Pilka na nadcházející konferenci kůlu Praha, která se uskuteční v Praze ve dnech 15.–16. dubna, uvolněn z úřadu presidenta kůlu. Spolu s ním budou automaticky uvolněni také oba jeho rádci v předsednictvu kůlu, presidenti Michal Hanzal a Roman Čadeni. Členové kůlu tak budou moci během nedělního zasedání konference kůlu vyjádřit podporu novému předsednictvu kůlu.

Nový president kůlu bude určen až během konferenčního víkendu. Do Prahy za tímto účelem přijedou dvě autority (zpravidla předsedající generální autorita v doprovodu územního sedmdesátníka) pověřené Prvním předsednictvem Církve zorganizovat nové předsednictvo kůlu. Pán Ježíš Kristus si nového presidenta kůlu již vybral a zodpovědností těchto dvou navštěvujících autorit je tohoto bratra najít. V pátek večer nebo v sobotu ráno proto začnou se sérií osobních kněžských pohovorů. Kněžští vedoucí z celého kůlu (obvykle členové stávajícího předsednictva kůlu, členové vysoké rady, patriarcha, biskupové, presidenti odboček a další vybraní vedoucí) jsou pozváni ke krátkému osobnímu setkání s těmito dvěma autoritami. Během pohovorů každý z kněžských vedoucích sdělí několik základních informací o sobě a zodpoví otázky navštěvujících autorit. Poté je také požádán o uvedení jmen několika bratrů, které by doporučil ke zvážení jako nového presidenta kůlu, s vysvětlením, proč doporučuje právě tyto bratry.

Po ukončení pohovorů se navštěvující autority, které se obvykle během celého dne postí, s modlitbou radí o tom, který z dotazovaných bratrů je oním bratrem, jehož si Pán již vybral a kterého mají povolat novým presidentem kůlu. Poté, co Pán jejich pocity a rozhodnutí potvrdí, pozvou vybraného bratra spolu s jeho manželkou na další pohovor a povolají ho do nového úřadu. Nový president si poté v součinnosti se svou manželkou a s Pánem vybere své dva rádce a předloží jejich jména jako návrh navštěvujícím autoritám. Pokud obě autority v modlitbě pocítí Pánovo schválení a potvrzení, pak během dalších pohovorů oba rádce povolají. Během nedělního všeobecného zasedání konference kůlu jedna z navštěvujících autorit oznámí členům kongregace nové předsednictvo kůlu a všichni přítomní mají možnost vyjádřit svým novým vedoucím podporu zvednutím ruky. Po skončení nedělního zasedání navštěvující autority vkládáním rukou ustanoví bratry v novém předsednictvu do jejich úřadů a bratři pak s okamžitou platností začnou sloužit ve svém novém povolání.

Kůlu předsedá president kůlu a jemu pomáhají dva rádci. Tito muži slouží dobrovolně a od Církve nedostávají žádnou finanční odměnu. Rádci presidenta kůlu radí presidentovi při rozhodování a pomáhají mu v jeho zodpovědnostech. Stejně jako u všech dalších vedoucích a úředníků v Církvi musí být členům předsednictva kůlu vyjádřena podpora hlasováním členů, kterým toto předsednictvo předsedá. (Viz Nauka a smlouvy 20:65). Každý president kůlu dohlíží a je zodpovědný za pokrok Církve v daném kůlu, včetně všech církevních činností, akcí, povolání, vykonávaných obřadů a programů.

Kůlové předsednictvo
Zleva: starší Detlef Adler, územní sedmdesátník; president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu; president Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu kůlu Praha; president Martin Pilka, president kůlu Praha; president Roman Čadeni, druhý rádce v předsednictvu kůlu Praha; a starší Timothy J. Dyches, druhý rádce v předsednictvu území Evropa. 15. května 2016, palác Žofín, Praha
President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, promlouvá ke členům a přátelům Církve během nedělního zasedání mimořádné konference Církve, při které byl 15. května 2016 v pražském paláci Žofín zorganizován první kůl v České republice.
President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu, promlouvá ke členům a přátelům Církve během nedělního zasedání mimořádné konference Církve, při které byl 15. května 2016 v pražském paláci Žofín zorganizován první kůl v České republice.
Starší Martin Pilka, sedmdesátník – územní autorita, s manželkou Alenou.
Starší Martin Pilka, sedmdesátník – územní autorita, s manželkou Alenou.