Chrámové „garmenty“ a další náboženské oblečení

Zjistěte více o tématu posvátného oblečení v náboženství

Woman outside Preston Temple

Již celá staletí lidé různého náboženského vyznání používají posvátné oblečení, aby tak symbolizovali svou oddanost Bohu. Posvátné oblečení může mít v různých kulturách a náboženstvích rozmanitou podobu – například řeholní šat, kněžská klerika, židovský modlitební šál, muslimská čapka nebo roucho budhistických mnichů. Pro oddané Svaté posledních dnů patří mezi posvátné oblečení takzvané chrámové „garmenty“ a také chrámová roucha, která se nosí pouze uvnitř chrámů Církve.

Co jsou to chrámové „garmenty“?

Chrámové „garmenty“ nosí pouze dospělí členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří ve svatém chrámu učinili posvátné sliby, že budou věrni evangeliu Ježíše Krista. Chrámový „garment“ se vzhledem podobá typickému cudnému spodnímu prádlu. Má bílou barvu, skládá se ze dvou dílů a nosí se každý den pod běžným oblečením.

Pro Svaté posledních dnů, kteří nosí chrámový „garment“, je toto oblečení trvalou fyzickou připomínkou osobního duchovního závazku. (Viz „To the Point“, Liahona, Sept. 2012, 47.) Svatí posledních dnů věří, že chrámový „garment“ je „připomínka posvátných smluv, které … uzavřeli s Pánem v Jeho svatém domě, je to ochranné zakrytí těla a je to symbol zdrženlivosti v oblékání a ve způsobu žití, kterážto zdrženlivost má být charakteristickým rysem života všech pokorných následovníků Krista“. (Carlos E. Asay, „The Temple Garment: ‚An Outward Expression of an Inward Commitment‘“, Ensign, Aug. 1997, 20.) Znevažování posvátného chrámového oblečení nebo jeho označování za „magické spodní prádlo“ je pro Svaté posledních dnů nanejvýš urážlivé.

Co jsou to chrámová roucha?

Na rozdíl od chrámového „garmentu“, který věrní Svatí posledních dnů nosí ve dne i v noci, se chrámová roucha nosí pouze v chrámech Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Říká se jim také roucha svatého kněžství a jsou vyhrazena pro ty nejvyšší svátosti víry.

Bílá barva chrámového roucha značí čistotu. Na chrámovém rouchu nejsou žádné odznaky ani značky hodnosti – muži a ženy nosí podobné oblečení a roucha jsou pro každého stejná, ať se jedná o nejnovějšího člena, nebo o služebně nejstaršího vedoucího Církve. Chrámová roucha jsou jednoduché části oděvu, které spojují náboženský symbolismus s náznaky starodávné kněžské tradice, jak je zaznamenána ve Starém zákoně. (Viz Exodus 35:19, 21; 40:13.)

Jak mohu získat další informace?

Svatí posledních dnů věří, že chrámy patří k těm nejsvatějším místům na zemi. Jsou to domy Páně a místa, kde lze nalézt pokoj, útočiště a poznání. Chcete-li získat další informace o chrámech a naukách Svatých posledních dnů, navštivte stránky pojdtekekristu.org.

Většina tohoto textu je shrnutím článku „Chrámové garmenty“ uvedeného na stránkách Zpravodajského portálu Církve. Chcete-li získat více informací o oblečení, které je pro Svaté posledních dnů posvátné, přečtěte si tento článek.