Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně Ježíše Krista

Zjistěte více o Synu Božím a Stvořiteli světa

Členové Církve Ježíše Krista věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Přišel na zemi, aby nás učil a ukázal nám, jak máme žít.
Členové Církve Ježíše Krista věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Přišel na zemi, aby nás učil a ukázal nám, jak máme žít.

Přemýšleli jste někdy o tom, čemu Svatí posledních dnů věří ohledně Ježíše Krista? Svatí posledních dnů podobně jako mnozí další křesťané po celém světě nahlížejí na Ježíše Krista jako na svého Pána a uctívají Ho jako svého Spasitele. Mnohé z toho, čemu Svatí posledních dnů ohledně Ježíše Krista věří, je podobné tomu, čemu ohledně Něj věří i ostatní křesťané. Svatí posledních dnů ale také věří mnoha čistým a drahocenným pravdám, které se týkají Spasitele a které jsou specifické pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Za koho Svatí posledních dnů Ježíše Krista považují?

Svatí posledních dnů, podobně jako většina křesťanů, věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Stvořitel světa. Nicméně Svatí posledních dnů zastávají specifické přesvědčení, že Bůh Otec a Ježíš Kristus jsou dvě odlišné bytosti. Věří, že Bůh a Ježíš Kristus jsou zcela sjednoceni v dokonalé lásce k nám, ale že každý z nich je samostatná bytost s dokonalým a oslaveným tělem. (Viz NaS 130:22.)

Svatí posledních dnů věří, že všichni lidé, muži i ženy, kteří se kdy narodili, včetně Ježíše Krista, žili před tímto životem s Bohem jako Jeho duchovní děti. Bůh si přál, aby každý z nás přišel na zemi získat zkušenosti, učit se a rozvíjet se, abychom se mohli stát více takovými, jako je On. Také ale věděl, že všechny Jeho děti budou hřešit, zemřou a nebudou dosahovat Jeho slávy. Potřebovali jsme Spasitele, který by překonal naše hříchy a nedokonalosti a který by nás smířil s Bohem. Svatí posledních dnů věří, že Ježíš Kristus byl již dávno – během našeho předsmrtelného života s Bohem – vyvolen, aby se stal Spasitelem. Když nám byl předložen Boží velkolepý plán určený Jeho dětem, jásali jsme radostí. (Viz Job 38:7.)

Jak členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nahlížejí na život Ježíše Krista ve smrtelnosti?

Svatí posledních dnů věří, že Ježíš se narodil v Betlémě. Jakožto dítě Boha Otce a smrtelné matky Marie poznával své božské poslání a evangelium svého Otce tak, jak vyrůstal – řádku za řádkou, předpis za předpisem. (Viz NaS 98:12.) Svatí posledních dnů věří, že Ježíš Kristus vedl ve smrtelnosti dokonalý život a dal nám ten nejvyšší příklad, který můžeme následovat. Stal se Mesiášem, zaslíbeným Spasitelem Božího lidu, jehož příchod proroci již dávno předpovídali. 

Svatí posledních dnů také věří, že Ježíš Kristus v rámci svého Usmíření v Getsemanech a na kříži nepopsatelně trpěl za hříchy celého lidstva, aby nám mohl dokonale pomoci ve všech našich souženích. Rovněž věří, že Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z hrobu, aby všichni lidé mohli být vzkříšeni a jednoho dne se mohli vrátit k milujícímu Nebeskému Otci a žít s Ním. Spasitel, jakožto jediný člověk, který kdy vedl naprosto bezhříšný život, byl dokonalou obětí, beránkem bez poskvrny. Pro Svaté posledních dnů je specifické přesvědčení, že Ježíš Kristus po své smrti navštívil svůj lid na americkém kontinentu. (Viz Jan 10:16; 3. Nefi 11.)

Jak se mohu stát více takovým, jako je Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus je dokonalým příkladem všeho dobrého: víry, naděje, pravé lásky, ctnosti, poznání, trpělivosti, pokory, poslušnosti a každé další úctyhodné vlastnosti. Svatí posledních dnů věří, že když se budeme snažit si tyto vlastnosti osvojit, staneme se více takovými, jako je Ježíš Kristus. A když se budeme často modlit, činit pokání z chyb, kterých jsme se dopustili, a bádat v písmech, abychom se dozvěděli více o Jeho životě, můžeme se dál stávat více takovými, jako je On.

Mít víru v Ježíše Krista a následovat Jeho učení je jedinou cestou k dosažení trvalého štěstí. Náš život na zemi nám může přinášet mnohé zkoušky, těžkosti a zármutky. Avšak Spasitel v Matoušovi 11:28 slíbil: „Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“

Chcete-li se více dozvědět o tom, jak Svatí posledních dnů nahlížejí na Ježíše Krista, a chcete-li posílit svůj osobní vztah s Ním, navštivte stránky pojdtekekristu.org.