Bible

Milujeme Bibli a vážíme si jí. Bible je slovo Boží. Je vždy zmiňována jako první kniha našeho kánonu, našich „standardních písem“.

Bible svatá

Co je to Bible svatá?

Bible svatá ve svých stránkách obsahuje obracejícího, uzdravujícího Ducha Kristova, který po staletí obracel srdce lidí a vedl je k tomu, aby se modlili, aby si vybírali správnou cestu a aby se snažili najít Spasitele.

Bible svatá nese příhodné jméno. Je svatá, protože učí pravdě, je svatá, protože nás zahřívá svým duchem, je svatá, protože nás učí poznávat Boha a rozumět Jeho jednání s lidmi, a je svatá, protože na svých stránkách svědčí o Pánu Ježíši Kristu.

Svatí posledních dnů věří v otevřený kánon písem, což znamená, že existují ještě další knihy písem kromě Bible (jako například Kniha Mormonova) a že Bůh i nadále zjevuje své slovo žijícím prorokům. Často je zmiňován názor, že být křesťanem znamená souhlasit se zásadou sola scriptura, tedy že Bible je sama o sobě dostačující. Ale tvrdit, že Bible je konečné slovo Boží – konkrétněji konečné zapsané slovo Boží – znamená tvrdit něco jiného, než co sama Bible říká o sobě. Bible nikde neprohlašuje, že všechna zjevení od Boha budou shromážděna do jediného svazku, který bude navždy uzavřen, a že již pak nebude možné získat žádné další zjevení svatého písma.


Přečtěte si Bibli (k dispozici pouze v angličtině)


„Vydávám posvátné svědectví o tom, že opravdově a plně věříme v Pána Ježíše Krista a v Jeho slovo zjevené skrze Bibli svatou. Bibli nejenom věříme, ale snažíme se i následovat její předpisy a učit jejímu poselství.“

— M. Russell Ballard (Liahona, květen 2007, 829