A Pán byl s námi

Ondřej Dítě
druhý rádce v předsednictvu kůlu

Kniha Mormonova

V letošním roce máme příležitost a výsadu studovat Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu. Nejde o žádnou obyčejnou knihu, ba naopak. Kniha Mormonova je doslovným zázrakem, který byl v těchto posledních dnech dán, aby pomohl připravit svět (každého z nás!) na návrat Pána Ježíše Krista.

Právě o této knize Prorok Joseph Smith prohlásil, že „je nejsprávnější ze všech knih na zemi… a že se člověk dodržováním jejích předpisů přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoli jiné knihy.“1 Každý člověk si může sám pro sebe otestovat, zda je toto prohlášení pravdivé, tím, že bude Knihu Mormonovu studovat a žít podle jejích předpisů – prostě ji nestačí jen číst.

Již delší dobu upoutává moji pozornost 5. kapitola ve 2. Nefim. Nacházíme v ní mimo jiné tato slova proroka Nefiho: „A Pán byl s námi; převelice se nám dařilo.“2 Kdo z nás by si nepřál něco takového zažívat? Po něčem takovém jistě touží každý z nás. Při bližším pohledu do písem však zjišťujeme, že pro Nefiho a jeho lid rozhodně nešlo o jednoduché období. Nefiův otec Lehi nedávno zemřel. Nefi a jeho rodina a všichni ti, kteří chtěli jít s ním, utekli do pustiny pro nevraživost jejich bratrů.3 Pro Nefity šlo o turbulentní časy plné změn a pravděpodobně i strachu ohledně toho, co přinese budoucnost. Přesto se však s těmito okolnostmi vypořádávali s vírou v Pána a s nadějí v Jeho zaslíbení.

Nefité

Písma uvádí, že lid Nefiův věřil „ve varování a zjevení Boží“ a poslouchal slova proroka a urychleně jich dbal.4 Tito lidé rovněž „hleděli… zachovávati soudy a ustanovení a přikázání Páně ve všech věcech“.5

Tento lid v dobách zkoušek a nepokojů nezapomněl na neměnnou lásku Nebeského Otce, oni na ni spoléhali! A nadále vkládali svou důvěru a naději v Krista. Díky tomu pociťovali ve svém životě přítomnost Páně a „počalo [se jim] převelice dařiti“. Tím však příběh nekončí. Nedlouho na to Pán zohlednil spravedlivost a oddanost svého lidu, a proroku Nefimu přikázal postavit v jejich zemi chrám.6

Kniha Mormonova je plná příběhů lidí, kteří usilovali o Pánovu přízeň, Jeho blízkost a pokoj. Jde skutečně o další svědectví o Ježíši Kristu. Letos na nás čekají nesčetná požehnání, budeme-li tuto knihu studovat a řídit se zásadami, jimž Pán učí. President Russell M. Nelson prohlásil: „Slibuji vám, že když budete Knihu Mormonovu s modlitbou studovat každý den, budete se lépe rozhodovat – každý den. Slibuji vám, že když budete přemítat o tom, co studujete, okna nebes se otevřou a vy obdržíte odpovědi na své otázky a vedení pro svůj život. Slibuji vám, že když se každý den ponoříte do Knihy Mormonovy, budete moci získat imunitu vůči zlovolnostem dnešní doby, dokonce i vůči svírající epidemii pornografie a dalších závislostí otupujících mysl.“7

Jaká úžasná zaslíbení. Kéž si na všechna tato požehnání činíme nárok a kéž můžeme bez ohledu na to, co se v našem životě děje, nebo neděje, každý den prohlásit: „A Pán byl s námi.“


  1. Úvod ke Knize Mormonově
  2. 2. Nefi 5:11
  3. 2. Nefi 5:1–5
  4. 2. Nefi 5:6–7
  5. 2. Nefi 5:10
  6. 2. Nefi 5:16
  7. President Russell M. Nelson, „Kniha Mormonova – jaký by byl váš život bez ní?“, generální konference – říjen 2017