Jak můžeme rozmlouvat s Bohem skrze modlitbu

Jak členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nahlížejí na mnohá požehnání plynoucí z modlitby

boy praying to god
Svatí posledních dnů vědí, že se mohou k Bohu modlit kdykoli a kdekoli. Věří, že i v dnešní době Bůh slyší modlitby a odpovídá na ně.

Čemu Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí o modlitbě?

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že modlitba je způsob komunikace mezi námi a Bohem, naším Nebeským Otcem. Nebeský Otec si přeje, abychom se k Němu modlili každý den – osobně i s rodinou. Svatí posledních dnů věří, že Bůh si přeje, abychom se „modlili k Němu a k nikomu jinému“. („Prayer“, Gospel Topics, churchofjesuschrist.org.) Náboženství Svatých posledních dnů – stejně jako Bible – učí tomu, že Ježíš Kristus během svého života na zemi vysvětlil, že se máme modlit k Nebeskému Otci v Ježíšově jménu. (Viz Jan 16:23.) Pro Svaté posledních dnů je modlitba jak přikázáním od Boha, tak také možností s Bohem osobně rozmlouvat.

Jak se mám modlit?

Abychom projevili Bohu úctu a lásku, při modlitbě poklekneme, skloníme hlavu a zavřeme oči. Svatí posledních dnů věří, že když se modlíme, máme myslet na to, že promlouváme k našemu Otci v nebi, a máme používat laskavá a uctivá slova.

Svatí posledních dnů učí, že když se modlíme nahlas, skrývá se v tom velká síla, a písma nás povzbuzují, abychom se často modlili v soukromí a mohli tak Bohu vyjadřovat své skutečné pocity a myšlenky. (Viz Matouš 6:6–7; Alma 34:17–27.) Nicméně k Bohu se můžeme modlit kdykoli a kdekoli. Nauka Svatých posledních dnů říká, že i myšlenka může být modlitbou, pokud je věnována Bohu. (Viz Průvodce k písmům, „Modlitba“, scriptures.churchofjesuschrist.org.)

Svatí posledních dnů věří, že při modlitbě máme Nebeskému Otci vyjadřovat vděčnost za svá mnohá požehnání. Jeden vedoucí představitel Svatých posledních dnů poznamenal: „Ty nejsmysluplnější a nejduchovnější modlitby, které jsem zažil, obsahovaly mnoho vyjádření díků, a jen málo, nebo vůbec žádné, prosby.“ (David A. Bednar, „Modlete se vždy“, Liahona, listopad 2008, 42.) Víra Svatých posledních dnů zahrnuje učení, že vše, co máme, pochází od Boha, a i během svých největších těžkostí můžeme přesto Bohu děkovat za požehnání.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů také učí, že Nebeský Otec si přeje, abychom Ho při modlitbě žádali o to, co potřebujeme. Ježíš Kristus učil: „Proste, a dáno budeť vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.“ (Matouš 7:7–8.) Svatí posledních dnů věří, že když se modlíme, můžeme žádat Nebeského Otce o pomoc s fyzickými, emocionálními, duchovními i jakýmikoli jinými potřebami. Také věří, že Bůh, jakožto milující Otec, si přeje nám pomáhat a dá nám každé požehnání, které je pro nás prospěšné. Když ale prosíme Nebeského Otce o požehnání, měli bychom se modlit o to, aby se stala Jeho vůle, a pak udělat vše, co je v našich silách, abychom byli hodni obdržet požehnání, o něž žádáme.

Ptej se Boha – odpovídá Bůh na modlitby? Dieter F. Uchtdorf hovoří o tom, jak můžeme poznat, že Bůh naslouchá našim modlitbám.

Jaká požehnání z modlitby vyplývají?

Svatí posledních dnů věří, že modlitba přináší mnohá požehnání. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí tomu, že když se modlíme, můžeme pociťovat lásku, kterou k nám Bůh chová. Když se zamýšlíme nad mnohými požehnáními, která již v životě máme, pociťujeme vděčnost. Když se snažíme uvést do souladu svou vůli s vůlí Boží, pociťujeme větší štěstí a pokoj. Jsme požehnáni větší trpělivostí a vírou. Můžeme vnímat vliv Svatého Ducha, který nás vede a řídí. Když se modlíme, Bůh otevírá okna nebes a udílí nám požehnání, která je již ochoten nám dát a o která musíme jen požádat, abychom je obdrželi. Když upřímně prosíme Boha za blaho druhých, můžeme požehnat i životu ostatních lidí.

Jak se můžete dozvědět o Božím plánu pro vás?

Chcete-li se více dozvědět o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů a o tom, jak nahlížíme na modlitbu, navštivte stránky pojdtekekristu.org.