Čemu Ježíš Kristus učil ohledně pokání

Zjistěte, čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně pekla

Ježíš Kristus a Jeho proroci učili, jak nás může pokání zachránit před hořkostí pekla. Zjistěte, proč mormoni věří, že pokání je důležité pro každého z nás.
Ježíš Kristus a Jeho proroci učili, jak nás může pokání zachránit před hořkostí pekla. Zjistěte, proč mormoni věří, že pokání je důležité pro každého z nás.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou křesťané a věří tomu, čemu Ježíš v Bibli učil o pokání. Čtěte dál, chcete-li se dozvědět více o tom, proč Svatí posledních dnů věří, že pokání je důležité pro každého z nás.

Čemu Nový zákon učí o pokání?

Když Ježíš Kristus žil na zemi, vyprávěl podobenství o pokání. V tomto podobenství se v chrámu modlili farizeus (domýšlivý náboženský vedoucí) a publikán (opovrhovaný výběrčí daní). Farizeus se domníval, že žádné pokání činit nepotřebuje. Řekl: „Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, lichváři, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako i tento publikán. Postím se dvakrát [týdně], desátky dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu.“ (Lukáš 18:11–12.) Publikán se naproti tomu pokorně modlil: „Buď milostiv mně hříšnému.“ (Lukáš 18:13.) Ježíš učil, že tím, kdo bude ospravedlněn, je kajícný publikán, nikoli farizeus. Řekl, že „každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen“. (Lukáš 18:14.)

Toto podobenství nádherně zachycuje Spasitelovo novozákonní učení o pokání.  Když Ježíš Kristus přišel, učil vyššímu zákonu, který klade důraz na naši motivaci a tužby našeho srdce. Ježíš učil, že pokání se více týká změny našeho srdce než toho, co je viditelné navenek. Učil, že se musíme všichni měnit a růst – všichni musíme činit pokání – abychom byli pro Boha přijatelní.

Čemu členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří ohledně pokání?

Svatí posledních dnů jakožto křesťané věří, že pokání je právě tak důležité dnes, jako bylo v době, kdy Ježíš Kristus žil na zemi. Starší Larry Y. Wilson, vedoucí představitel Svatých posledních dnů, učil: „Musíme neustále usilovat o onu vnitřní změnu, která vyplývá z uvědomění si toho, že i my – my všichni – jsme hříšníci. Když tak budeme činit, do srdce a do mysli nám vstoupí pokora, která bude dostatečná na to, abychom byli schopni činit další pokání.“ („The Savior’s Message of Repentance“, 50.)

Svatí posledních dnů věří, že pokud máme činit opravdové pokání a změnit se, musíme pravidelně vyhodnocovat, v jakých oblastech se můžeme zlepšit. Starší Wilson navrhl, abychom si pravidelně kladli tyto otázky: „Jsem netrpělivý, negativní, bojácný, kritický, zaměřený na sebe, chci druhé ovládat, jsem lehkomyslný, žádostivý, cynický či líný?“ („The Savior’s Message of Repentance“, 51.) Takovéto hodnocení vlastních slabostí nám může nahánět obavy nebo pro nás může být obtížné. Avšak nemusíme se ničeho bát – myšlenka, že se můžeme změnit, v sobě zahrnuje naději.

A Svatí posledních dnů nevěří tomu, že musíme své nedokonalosti překonávat sami. Jakožto křesťané věří, že trvalá změna a růst nejsou možné bez pomoci Ježíše Krista. Svatí posledních dnů věří v toto Kristovo zaslíbení zaznamenané v Novém zákoně: „Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se.“ (Viz 2. Korintským 12:7–10; viz také Eter 12:27.)

Ptej se Boha – miluje mě Bůh nazvdory mým chybám? Ronald A. Rasband vysvětluje, že Boží láska je neměnná, navzdory našim chybám a slabostem.

Věří Svatí posledních dnů v peklo?

Bible i Kniha Mormonova učí tomu, že ti, kteří nebudou činit pokání, budou trpět bolestmi pekla: „Ano, jsou polapeni smrtí a peklem; … a všichni, kteří jimi byli uchváceni, musejí státi před trůnem Božím a býti souzeni podle skutků svých, odkud musejí odejíti na místo pro ně připravené, a to do jezera ohně a síry, což jsou nekonečná muka.“ (2. Nefi 28:23; viz také Matouš 10:28.)

Svatí posledních dnů věří, že slovo peklo se může týkat dvou různých míst: zaprvé dočasného místa, kam odcházejí duchové těch, kteří „zemřeli v hříších svých“, aby se tam učili více o Ježíši Kristu a čekali na vzkříšení (viz NaS 138:32); a zadruhé místa nazývaného zevní temnota, kde přebývají Satan a jeho andělé (viz Věrni víře [2004], 93–94). Svatí posledních dnů věří, že jen málo jedinců je natolik zlovolných, aby byli odsouzeni do zevní temnoty.

Svatí posledních dnů se jakožto křesťané radují ve Vykupiteli Ježíši Kristu, který skrze Usmíření a Vzkříšení překonal smrt i peklo. Jsou vděčni za to, že Ježíš Kristus nám všem umožňuje, abychom se měnili, rostli a vrátili se k našemu Otci v nebi – pokud budeme činit pokání. Chcete-li se dozvědět více o našem Spasiteli Ježíši Kristu, navštivte stránky pojdtekekristu.org.